Zaproszenie do dyskusji nad koncepcją planu miejscowego dla Starego Miasta

 

Na ostatniej wystawie, która odbyła się w Galerii Architektów Forma (ZUT) pt. Szczecin – re-animacja serca miasta Biuro Planowania Przestrzennego Miasta zaprezentowało wstępną koncepcję miejscowego planu dla obszaru Starego Miasta w Szczecinie. Jest to dobra okazja do zaproszenia Państwa do dyskusji nad zapisami planu oraz nad przyszłością obszaru staromiejskiego. Wszelkie komentarze z przyjemnością zamieścimy na tej stronie.

 

 

Zobacz koncepcję funkcjonalno-przestrzenną miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ‘Stare Miasto – Starówka  >>>

 

Wszystkie projekty prezentowane na wystawie ‘Szczecin – re-animacja serca miasta >>>

 

Komentarze prosimy kierować na adres e-mail: kczynska@zut.edu.pl >>>

 

 

         DYSKUSJA

 

2010-06-16

Dla rozpoczęcia dyskusji pozwoliłem sobie zamieścić mój skromny komentarz. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Autorom i animatorom Wystawy ‘Szczecin – re-animacja serca miasta’. Bardzo ucieszyło mnie, że oprócz projektów studenckich, które niejako z definicji są materiałem stricte koncepcyjnym i niezobowiązującym, na wystawie możemy obejrzeć także plansze przygotowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Powstający właśnie plan miejscowy, będzie przecież realnym instrumentem prawnym, określającym ramy dla dalszych działań funkcjonalno-przestrzennych i kierunkującym rewitalizację Starego Miasta. Dlatego też nie powinno zabraknąć głosu naszego środowiska szczecińskich urbanistów i architektów.

W roli kuratora Galerii i współgospodarza wystawy, powstrzymam od formułowania autorskich opinii i wartościowania. Zamiast tego na gruncie obiektywnym, wskażę kilka bardzo ogólnych podobieństw i różnic, między wizjami studenckimi, a wstępnymi zapisami planu. Wspólne jest dążenie do zwiększenia intensywności zabudowy i stosowanie zwartej zabudowy obrzeżnej. Wspólne wydaję się również dążenie do przełamywania monofunkcyjności obszaru, poprzez wprowadzenie usług i obiektów kultury obok zabudowy mieszkalnej (która przestaje być dominująca).

Zasadnicze różnice między wizjami studentów a koncepcją BPPM dotyczą m.in. systemu komunikacji kołowej, który w pracach studentów został znacznie zredukowany na rzecz tworzenia stref pieszych oraz bulwaru nad Odrą. Inaczej kształtowana jest linia zabudowy Podzamcza od strony Odry (studenci proponowali zbliżenie zabudowy do rzeki, plan zachowuje obecną granicę). Kwestią sporną może być lokalizacja nowej zabudowy na placu Orła Białego. Plan miejscowy (na obecnym etapie) nie definiuje relacji przestrzennej (kompozycyjnej i funkcjonalnej) Starego Miasta z Łasztownią. W pracach studentów z Weimaru pojawiały się natomiast koncepcje tworzenia mostu pieszego łączącego Stare Miasto z Łasztownią.

Być może ta bardzo pobieżna analiza materiału prezentowanego na wystawie, będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji... Należy także zaznaczyć, że koncepcja planu miejscowego nie została zamknięta, a jest to jej wstępny, niekompletny jeszcze zapis.

Paweł Rubinowicz

Kurator Galerii Architektów Forma